FREE SHIPPING ON ORDER OVER $100+


Đất Nước Tôi (1 DVD & 2 CDs)

Product Description

1. Hi Ngh Diên Hng

Trình bày: Nguyên Khang, Y Phương & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc: Lưu Hu Phước | Li: Vit Tiến | Hoà Âm: Trúc H

2. Bch Đằng Giang

Trình bày: Nguyn Hng Nhung, Dim Liên & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc: Lưu Hu Phước | Li: Mai Văn Bôi & Nguyn Thành Nguyên | Hoà Âm: S Đan

3. Đất Nước Tôi

Trình bày: S Đan, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Thế Sơn, Vit Khang, Thương Linh & D Nht Yến

Nhc & Li: Trúc H | Hoà Âm: Trúc H

4. Vit Nam, Vit Nam

Trình bày: Hp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Phm Duy | Hoà Âm: Vũ Tun Đức

5. Vit Nam Quê Hương Ngo Ngh

Trình bày: Hp Ca Asia

Nhc & Li: Nguyn Đức Quang | Hoà Âm: Vũ Tun Đức

6. Th Không Phn Bi Quê Hương

Trình bày: Phương Hng Quê, Phương Hng Ngc, Ngc Đan Thanh & Vit Dzũng

Nhc & Li: Cc Chính Hun | Hoà Âm: Trúc Sinh

7. Vn Còn Đây Các Con Ca M

Trình bày: M Huyn, Hunh Phi Tin & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Vit Dzũng & Nguyt Ánh | Hoà Âm Vũ Tun Đức

8. Hát Cho Sài Gòn Qut Khi

Trình bày: Hp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Nguyt Ánh | Hoà Âm Trúc H

9. Xung Đường Cùng Cánh Hoa Lài

Trình bày: Phm Tun Ngc, Lưu Đức Long & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Vit Dzũng | Hoà Âm: Vũ Tun Đức

10. Mt Ngày Vit Nam

Trình bày: Hp Ca Asia

Nhc: Trúc H | Li: Trm T Thiêng | Hoà Âm: Trúc H

11. Thiên Thn Trong Bóng Ti

Trình bày: Dim Liên & Y Phương

Nhc & Li: Trúc H | Hoà Âm: Trúc H

12. Đáp Li Sông Núi

Trình bày: Hp Ca Asia

Nhc & Li: Trúc H | Hoà Âm: Trúc H

13. Phi Lên Tiếng

Trình bày: Hp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Lê Minh Bng | Hoà Âm: Trúc H

14. C Nước Đấu Tranh

Trình bày: Hp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Lê Minh Bng | Hoà Âm: Trúc H

15. Đừng Sợ Hãi

Trình bày: Hp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Anh Bng | Hoà Âm: Vũ Tun Đức

16. Anh Là Ai

Trình bày: Vit Khang, Lê Quc Tun & Hp Ca Asia

Nhc & Li: Vit Khang | Hoà Âm: Quc Khanh

17. Vit Nam Tôi Đâu

Trình bày: Đan Nguyên

Nhc & Li: Vit Khang | Hoà Âm: Quc Khanh

18. Nhân Danh Vit Nam

Trình bày: Hp Ca Asia

Nhc & Li: Trúc H | Hoà Âm: Trúc H

19. Triu Con Tim

Trình bày: Trúc H, Quc Khanh, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Đan Nguyên,

Lâm Nht Tiến, Lâm Thuý Vân, Nguyn Hng Nhung, Y Phương & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Trúc H | Hoà Âm: Trúc H

20. Tr Li Cho Dân

Trình bày: Hp Ca Asia

Nhc & Li: Vit Khang | Hoà Âm: S Đan

21. Vit Nam Ơi

Trình bày: Hp Ca Asia

Nhc & Li: Trúc H | Hoà Âm: Trúc H

22. Con Đường Vit Nam

Trình bày: Bích Vân & Teresa Mai

Nhc: Trúc H | Li Vit: Anh Bng | Li Ý: Teresa Mai | Hoà Âm: Mai Thanh Sơn

23. Đã Đến Lúc

Trình bày: Hp Ca Asia

Nhc & Li: Trúc H | Hoà Âm: Vũ Tun Đức

24. Chúng Tôi Mun Sng

Trình bày: Lâm Nht Tiến & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Trúc H | Hoà Âm Trúc H

25. Ni La Đấu Tranh

Trình bày: Hp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi

Nhc & Li: Anh Bng | Hoà Âm: S Đan

Maximum quantity available reached.